COLL Pi型3 二邊對換的型

回COLL首頁

COLL Pi 3圖片

COLL Pi 型之三

COLL Pi 的第三型是換二邊,換言之需要用到一次來回F或L

以下的作法是我的習慣方法

雙手: R U2 R’ U’ R U R’ U2 L’ U R U’ R’ L

單手的作法: R’ U2 R U R’ U R2 U’ L’ U R’ U’ L

雙手手法教學範例影片

by pinpin 2017/10/15