COLL Pi型5 二邊對換的型

回COLL首頁

COLL Pi 5圖片

COLL Pi 型之五

COLL Pi 的第五型是換二邊,換言之需要用到一次來回F或L

以下的作法是我的習慣方法

單手雙手做法一樣: F U R U’ R’ U R U2 R’ U’ R U R’ F’

雙手手法教學範例影片

by pinpin 2017/10/15